Hey,

Edit profile

Logout

המסמכים הנחוצים לפתיחת ספק ישראלי בתגלית

שם איש הקשר, כתובת עדכנית, מספר הטלפון שלו, ומייל לשליחת אסמכתת התשלום -

פרטי חשבון: מכתב אישור ניהול חשבון מהבנק או צילום של צ'ק מבוטל -

אישור ניכוי מס -

דף לוגו או צילום חשבונית -

אישור עוסק פטור (אישור ניכוי מס לבעלי פטור) -

אישור נפרד מזה של ניכוי מס רגיל

במידה ובמדובר בחברה – יש להגיש מכתב מנושא משרה בכירה (מנכ"ל, סמנכ"ל כספים ו/ או עו"ד) -

במכתב רשמי זה נושא המשרה הרלוונטי רושם את שמו ותפקידו, מפרט את פרטי הבנק המעודכנים של החברה ומאשר את העברה הכספית לפרטי הבנק הללו. בסוף המכתב הוא חותם את שמו וחותמת החברה. ללא מכתב זה לא נוכל להקים את הספק במערכות תגלית